Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 18/09/2018 21:01
Ủy ban Dân tộc

Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

09:00 | 16/02/2017
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2017 được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính

Tuyên truyền thường xuyên, liên tục

Trong năm 2017, Ủy ban Dân tộc sẽ triển khai các nội dung tuyên truyền trên các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc và tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp vụ, đơn vị, hội nghị, hội thảo, tập huấn…; đồng thời, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Theo đó, nội dung tuyên truyền sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, tập trung vào các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các giải pháp của Ủy ban Dân tộc về cải cách hành chính, trong đó, nhấn mạnh đến vai trò, tác động của cải cách hành chính đối với nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban Dân tộc.

Triển khai thực hiện cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc tập trung vào 7 nội dung gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào các nội dung theo từng quý. Quý 1 tập trung khắc phục những yếu kém, tồn tại được phát hiện trong kỳ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016; kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc năm 2017. Quý 2, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc. Quý 3, cải cách tổ chức bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quý 4, kiểm tra, giám sát cải cách hành chính; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017.

Cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống văn bản

Trước đó, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBDT ngày 26/12/2016 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 nhằm đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc.

Trong đó, thứ nhất, tập trung nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng cho tổ chức và cá nhân; 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc được kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thứ hai, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Dân tộc, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành ở địa phương. Thứ ba, cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề viên chức hợp lý. Thứ tư, đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ, sử dụng kinh phí trên cơ sở đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác minh bạch, hiệu quả, quản lý theo mục tiêu. Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của Ủy ban Dân tộc. Cuối cùng là việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (nếu có), tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO: 2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc:

- Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy của Ủy ban Dân tộc.

- Tổ chức thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính.

Xuân Trường